Sborník přednášek ke stažení


Program

Pátek 1. 12. 2023

Blok I. – e-DRBY I. (INTERAktivní řešení lékových problémů)

8:45–9:10 PharmDr. Veronika Krnáčová, Ph.D., PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová: Terapie radiojódem u pacienta s amiodaronem

9:10–9:35 PharmDr. Dagmar Dolinská, Mgr. Jitka Gambacorta: Neutropenie a hepatopatie po terapii kotrimoxazolem

9:35–10:00 PharmDr. Hana Nováková: Praktická ukázka z ambulance klinické farmacie – kazuistika pacienta s gynekomastií

10:00–10:25 PharmDr. Martin Poruba, Ph.D.: Závažná hypomagnezémie neodpovídající na substituci

10:25–10:40 Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (INTERAktivní řešení lékových problémů)

10:40–11:05 PharmDr. Jana Tisančinová, Ph.D.: Terapie infekční endokarditidy – nástin a řešení lékových problémů

11:05–11:30 PharmDr. Barbora Bártová: Použití antiepileptik první generace u pediatrických pacientů

11:30–12:00 PharmDr. Kateřina Kaňková, MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.: Lékové interakce antiepileptik v pediatrii

12:00–13:30 Přestávka na oběd

Blok III. – Slavnostní zahájení

13:30–13:45 Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – Přednáškový blok – Pediatrie I

13:45–14:05 MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.: Léčba bolesti u dětí pohledem pediatra

14:05–14:35 PharmDr. Petra Rozsívalová: Léčba bolesti u dětí pohledem klinického farmaceuta

14:35–14:50 MUDr. Sabina Pavlíková, MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.: CzechPharmPed – databáze léčiv pro dětskou populaci v ČR

14:50–15:05 Panelová diskuze

15:05–15:30 Přestávka na kávu

Blok V. – Přednáškový blok – Aktuality ve farmakoterapii/pediatrie II

15:30–15:50 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Úloha finerenonu ve zpomalení progrese diabetického onemocnění ledvin (podpořeno společností Bayer)

15:50–16:10 MUDr. Jiří Orság, Ph.D.: Nefroprotektivní léčba v roce 2023

16:10–16:30 doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.: Juvenilní idiopatická artritida

16:30–16:55 Panelová diskuze

Blok VI. – Přednáškový blok – Minisympozium

16:55–17:10 Ing. Vladimír Chmela a kol.: Databáze léků AISLP – novinky a změny 2023

17:10–17:30 Přestávka na kávu

Blok VII. – Přednáškový blok – Pediatrie III

17:30–18:05 MUDr. Lenka Juříková: Neuromuskulární onemocnění u dětí

18:05–18:35 MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.: Léčba komunitních infekcí horních a dolních dýchacích cest u dětí

18:35–19:00 MUDr. Lukáš Eimer: Novinky v očkování dětí (trendy, mýty, doporučení)

19:00–19:25 Panelová diskuze


Sobota 2. 12. 2023

Blok VIII. – Posterové prezentace – Ústní posterová sdělení

8:00–8:30

  • Mgr. Mária Mikešová, Mgr. Pavla Kholová, PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D., Mgr. Jana Vedrová, MUDr. Adriana Šrotová, doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová: Perorální indukce lékové tolerance na kotrimoxazol u imunosuprimovaných pacientů s anamnézou nezávažné hypersenzitivní reakce
  • PharmDr. Zuzana Očovská, Mgr. Jana Procházková, PharmDr. Martina Maříková, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Dávkování léčiv a nežádoucí lékové události u pacientů s chronickým onemocněním ledvin přijatých k hospitalizaci: průřezová studie
  • Mgr. Peter Šišovský, prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH: Odporúčania pre vývoj tyrozínkinázových inhibítorov v pediatrickej onkológii

Blok IX. – Volná sdělení

8:30–8:45 PharmDr. Zuzana Mačeková, Ph.D., prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH: Hodnotenie kognitívneho stavu rizikových pacientov v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

8:45–9:00 PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MBA: Konzultácie k rizikám kardiovaskulárnych liekov užívaných počas tehotenstva a dojčenia – monocentrická retrospektívna analýza

Blok X. – Přednáškový blok – Pediatrie IV

9:00–9:25 MUDr. Iveta Koblic Ph.D.: Terapie ADHD a poruch autistického spektra u dětí

9:25–9:50 doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA: Léčba hypertenze u dětí

9:50–10:10 MUDr. Pavel Rozsíval: Dětská paliativní péče v intenzivní medicíně

10:10–10:30 Panelová diskuze

10:30–10:35 Přestávka na kávu

Blok XI. – Přednáškový blok – Minisympozia

10:35–10:50 PharmDr. Jiří Stránský: Jsou léky anebo nejsou léky? Antibiotika a antipyretické sirupy za poslední roky v číslech

10:50–11:05 Ing. Lenka Vraná, Ph.D.: Praktické využití umělé inteligence v klinické farmacii

11:05–11:30 Přestávka na kávu

Blok XII. – Přednáškový blok – Kardiovaskulární onemocnění

11:30–11:35 Vyhlášení vítězů posterové sekce

11:35–11:55 MUDr. Jan Schovánek Ph.D.: Využití nových terapeutických možností v léčbě dyslipidémií

11:55–12:25 MUDr. Samuel Lietava: Léčba poruch rytmu a management lékových problémů

12:25–12:45 PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Adherence k DOAC u pacientů s fibrilací síní

12:45–13:10 Panelová diskuze

Blok XIII. – Závěrečné slovo

13:10–13:20 Závěrečné slovo

13:20–13:45 Přestávka

Blok XIV. – Workshopy

13:45–15:15

WP 1: MUDr. Jan Schovánek Ph.D.: Léčba dyslipidémií v kazuistikách

WP 2: PharmDr. Petra Rozsívalová, MUDr. Pavel Rozsíval: Kazuistiky z pediatrie

WP 3: MUDr. Jiří Orság, Ph.D.: Kazuistiky z nefrologie pro klinické farmaceuty

WP 4: Mgr. Veronika Voděrková, Bc. Eliška Vaníčková: Spolupráce farmaceutů a sester při nastavení podávání léčiv pacientům v nemocnici

WP 5: PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Mareček: Kazuistiky z individuálních konzultací s pacientem v lékárně s využitím lékového záznamu pacienta II

WP 6: MUDr. Jan Strojil, Ph.D.: Pacienti s covid-19 v kazuistikách s důrazem na optimalizaci farmakoterapie


Posterové prezentace (po celou dobu konání sympozia)

P 1: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., Mgr. Ondřej Tesař, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., Martin Červený, Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Vliv edukačních opatření na frekvenci procesních pochybení při podání léčiv sestrou ve zdravotnických zařízeních

P 2: PharmDr. Simona Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Eliška Mašková, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Elektronické monitorování adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii – systematický přehled literatury

P 3: Mgr. Simona Hisirová, Mgr. Bronislava Pokorná, PharmDr. Monika Holécyová, Ph.D., MPH, PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MBA: Meranie hladiny vitamínu D v prostredí verejnej lekárne

P 4: PharmDr. Monika Holécyová, Ph.D., MPH, Mgr. Simona Hisirová, Mgr. Bronislava Pokorná, Mgr. Jana Morochovičová, Lucia Balogová, Mgr. Peter Jeník: MAY MEASURE MONTH – Edukácia a ovplyvňovanie komunity farmaceutmi v oblasti prevencie vysokého krvného tlaku

P 5: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., Hana Kučerová: Dopad pandemie SARS-CoV-2 na změny parametrů pro ochranu zdraví zaměstnanců a veřejnosti v lékárnách v České republice

P 6: Mgr. Mária Mikešová, Mgr. Pavla Kholová, PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D., Mgr. Jana Vedrová, MUDr. Adriana Šrotová, doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová: Perorální indukce lékové tolerance na kotrimoxazol u imunosuprimovaných pacientů s anamnézou nezávažné hypersenzitivní reakce

P 7: PharmDr. Martina Nováková, Mgr. Mária Kosťová, PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.: Krytí pro vlhké hojení ran v rámci poskytování farmaceutické péče

P 8: PharmDr. Zuzana Očovská, Mgr. Jana Procházková, PharmDr. Martina Maříková, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Dávkování léčiv a nežádoucí lékové události u pacientů s chronickým onemocněním ledvin přijatých k hospitalizaci: průřezová studie

P 9: Mgr. Bronislava Pokorná, Mgr. Simona Hisirová, PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MBA, PharmDr. Monika Holécyová, Ph.D., MPH: UNIZBER LIEKOV – edukácia a ovplyvňovanie komunity farmaceutmi v oblasti environmentálneho rozmeru farmaceutickej starostlivosti

P 10: PharmDr. Eliška Rožníčková, PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Analýza farmakoterapie těhotných a kojících žen v Lékovém informačním centru FAF UK a FN HK

P 11: Mgr. Peter Šišovský, prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH: Odporúčania pre vývoj tyrozínkinázových inhibítorov v pediatrickej onkológii

P 12: Mgr. Helena Šťastná Koblihová, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Anna Olearová, Ph.D., MPH, MBA, Ria Benko, PharmD, Ph.D., Maria Matuz, PharmD, Ph.D., Reka Viola, PharmD, Ph.D., Katarina Gvozdanovic, MSc., Pero Draganic, professor, MD, Ph.D., Irina Cazacu, PharmD, MSc, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Rostoucí trend spotřeby antikoagulancií v zemích střední a východní Evropy v letech 2007–2019

P 13: PharmDr. Martina Šutorová, PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D., PharmDr. Dominik Grega, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.: Jednoročná prevalenčná štúdia spotreby kardiovaskulárnych liečiv u seniorov

P 14: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Ondřej Tesař, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PhDr. Martin Červený, Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Vliv edukačních intervencí na výskyt lékových pochybení spojených s podáním léčiv sestrou

P 15: Mgr. Kateřina Zyková, PharmDr. Anna Rejman Patková, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Potenciální využití laboratorního monitorování při individualizaci dávkování přímých perorálních antikoagulancií